teisipäev, 26. jaanuar 2016

Kuidas facebookis leviv moodsa armuõpetuse hoiatus sisaldab eksitavaid väiteid

Alljärgnev kirjutis on levimas Facebooki kaudu, mistõttu paljud on seda juba märganud ja ilmselt ka küsivad, mida sellega peale hakata? Kas uskuda, mida uskuda, jne. Kuivõrd autorit kirjatükil ei ole märgitud, siis tuleks selliste avalduste suhtes olla eriti kriitiline ja katsuda läbi  
Kristlik Mõttevõra toob teksti ära täies mahus, kuid lisame omaltpoolt märkused ja põhjendused, mida pidasime vajalikuks kommenteerida. Seega leiate meie selgitused lõikude vahelt, mis algavad märksõnaga “KOMMENTAAR ja tekst on lisatud bold formaadis.
---
Ettevaatust – moodsa-armu ehk hüperarmu eksitus!
Juba paar aastakümmet on kuulsust kogumas ja aina populaarsemaks saamas kõrvadele meeldiv – “teraapia teoloogia”. Sajandeid on kristlik kogudus maadelnud Jumala Seaduse, Jumala käskude, vastaste ideoloogiate ja valeõpetustega. Aga “teraapia teoloogia” on midagi uut, kuna selle kavala õpetuse järgi, me saame olla ja elada Jumala käskude vastaselt – elada, kuidas tahame, kuna me oleme armu all ning Jeesus maksis automaatselt ka kõik meie tulevased patud!
Tegemist on uut laadi ja väga peene eksitusega. See tõmbab kaasa pea kõiki noori kristlasi, kes ei ole juurdunud Jumala Sõnasse. See heidutab eriti aga neid, kes ei ole osa saanud ärkamisvaimus meeleparandusest Jumala päästvas väes. Jumala Sõna tuli läheb ees ja Tema AU kirkus järgneb sellele.
Ligi 20 aastase teenimistöö jooksul olen esmakordselt silmitsi salakavala eksitusega, isegi mitmed Jumalariigi töötegijad on küsinud – aga mis selles vale on? See tundub esmapilgul justkui õige õpetus, kuna nagu polegi midagi läbi katsuda ja lisada, kuid … Piibel räägib meile õigest fookusest, õpetusest, mis on harmoonias Piibli tervikuga ning püsib Kristuses!
Hüperarmu õpetus aga seda ei ole, on kümmekond äratuntavat ja alarmeerivat tunnust (loe altpoolt), mis peaks meid tegema väga ettevaatlikuks ja mis ei ole vastuolus ühegi Piibli osaga aga Jeesuse sõnadega. Just Issanda õpetust ja sõnu kuuleb aina vähem selle õpetuse või liikumisega nakatanud ringkondadest.
Ro.3,31 Kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku! Ro.7,7 Mis me siis ütleme? Ons käsk patt? Mitte sugugi! Ent pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu kaudu; Ro.4,15 … kus ei ole käsku, seal ei ole ka üleastumist. Ga.3,24 Nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust.
Ilma Jumala püha käsuta EI OLE PATU TUNDMIST! Käsk suunab ja viib meid Kristuse Ristini, ilma käsuta ei vaja me ka Risti. Piibellik arm ja käsk ei ole omavahel vastuolus, kui Uue Lepingu võtmes me vaatame Vana Lepingut. Käsk ei ole kuhugi kadunud, Jeesus ei tulnud tühistama käsku vaid tõi veel kõrgema standardi: usu läbi uussünni väes vabanemise kõigest madalast ning uue elu Vaimus. Kuid see on protsess ning nõuab meiepoolset pingutust, julgustust ja kinnitust, mida kuultavad kõik kirjad kogudustele: et me hoiaks lõpuni kindla oma usulootuse, et me võitleks lõpuni!
Moodsa armuõpetuse – hüperarmu liikumise äratuntavamad tunnused:
1. Moodsa armuõpetuse pastorid ja jutlustajad ei räägi patu vastu. Sõna „patt“ esineb neis kogudustes aina vähem. See esineb pigem kontekstis – Kristus andestas patud. Harvem kuuleb seisukoha võtmist patu vastu, seda juhtub selles liikumises pigem siis, kui nad mõistavad hukka käsumeelseid varisere ja evangeeliumi teenistujaid, kes kuulutavad patu vastu. KOMMENTAAR. Toome siis konkreetse näite. Jeesus andis armu prostituudile, keda variserid tõid ta ette ja küsisid, mida sina ütled, Moosese seadus käsib ta hukata. Jeesus ütles, kes teist ei ole teinud pattu, visaku teda esimesena. Juhtus see, et kõik lahkusid. Sellega Jeesus demonstreeris Jumala armu suurust, - mida ei tohi keelata inimesele, kes kahetseb. Seega Jeesus eksis, punkti 1. vastu. Jeesus mõistis hukka variserid, kes tulid tõstsid seaduse kõrgemale Jumala armust.
2. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid joonduvad ajastu vaimu järele ja väldivad avalikke konfliktseid olukordi – vastasseise! Nad ei astu avalikult kultuurilise ja ühiskonnas valuliste teemade vastu . Ei-ei ja ja-ja paljastab neid, Jeesus ütles, mis on üle selle on muldne, kurjast vaimust! KOMMENTAAR. Eestis on koguduste juhtide seisukohad piisavalt selgelt väljendatud ja määral, kui seda meedia ära avaldab, mis puudutab nii samasooliste kooselu kui pagulaste teemat, aga ka teisi pävaküsimusi. Ei ole teada kogudusi või nende juhatusi, kus selles küsimuses on erimeelsust. Kirikud on ühel meelel.
3. Moodsa armuõpetuse jutlustajad ignoreerivad pea täielikult Vana Testamenti, kuna see ei kuulu enam kristlastele või see ei ole Jumala Sõna kristlastele, kuna me ei ole KÄSU all. Vana ja Uus testament on orgaaniliselt – harmoonias ning kokku pandud Püha Vaimu pitseriga, kes selle murrab satub eksitusse. KOMMENTAAR. Tõepoolest, kristlased ei ole käsu all , aga see ei ole vastuolus Jumala Sõnaga nagu eelpool väidetakse, vastupidi, mis on loogiline järg ja osa evangeeliumist ja Jeesuse eesmärgist, ristisurmast. VT tõstmine ülimuslikuks ja koguni kristlastele kohustuslikuks, muudab Jeesuse surma naeruväärseks ja tühiseks. Sest siis ei saa inimene õigeks usust, vaid käsu täitmisest (613 käsku). Kuid kristluse tuum seisneb just armu kaudu usu läbi päästmises, mitte tegudest, vastupidiselt käsuõpetusele.
4. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid ja jutlustajad ei järgi Uue Testamendi pühitsuse ja puhtuse nõuet Jumala sulaste eludes. „Kuna Jumala arm on nii suur (kes meist on veatu) ning lõputu, siis kes oleme meie, et astume kohtumõistja rolli.“ Kord päästetud – igaveseks päästetud on selle õpetuse salakaval agenda. See annab ka põhjuse vabandada ja sallida evangeeliumi teenistujate amoraalset eluviisi, millest on kuulda järjest enam ja enam. KOMMENTAAR. Pühitsus on oluline osa kristlase elus, kuid keegi ei saa õigeks selle läbi kui hästi ta järgib kristlust, vaid armust. Paraku. Pühitsus ei ole inimese töö iseeneses, vaid eelkõige Jumala töö ja seegi on arm. Jumal kutsub, Jumal puhastab, Jumal uuendab, Jumal annab oma Vaimu, Jumal täidab Vaimuga, Jumal annab annid ja aitab usus püsida. Kristlane ei saa päästa ennast ise, vaid see on Jumala and, see on arm.
5. Moodne armuõpetus ühendab ennast lahti konservatiivsest – Piibellikust evangeeliumi kristluse suunast. Moodsa armu ja armastuse liberaalne liikumine mõistab hukka “vana kooli” kogudusi ja teenistujaid, sidistades neid kohtumõistjateks, variserideks, negativismi kuulutajateks ja Jumala armu tühjaks tegijateks. Nad toovad põhjenduseks, et Jumala on hüljanud sellise kuulutustöö ja Jumal sel moel enam ei tööta – tegutse. Pealegi ei sobi viimased tänasesse kultuuri ja konteksti, sest nad ei meelita inimesi usu juurde. KOMMENTAAR. Eesti kogudused on pigem konservatiivsusemad kui liberaalse maailmavaatega.
6. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid, seenior pastorid jt. õpetavad KÜMNISE VASTU, kuna see on KÄSU ja VT mudel. Kuid leiame siiski, et kümnis oli enne Moosest ja ka enne käsku. Kümnisest rääkis Jeesus. Mt.23,23 „Seda tuleks teha, aga teist mitte jätta tegemata.“ Samuti on otsene kümnise jätkumise tõend He.7,8.“ „Ja siin võtavad kümnist surelikud inimesed, aga seal see, Kellest tunnistatakse, et Ta elab.“ KOMMENTAAR. Kümnis tõepoolest ei ole koguduse lõiv, seda koguti Jeesuse ajal leviitide ülalpidamiseks ja templiteenistuseks. Ka algkogudus ei kogunud endale kümnist. Küll aga kogusid kristlased vabatahtlike annetusi ja koguduse töö majanduslikud vajadused rahuldati annetuste abil. Kümnist koguti templikorra ja isikute poolt, millel ei olnud mingit seost kristlusega.
7. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid, seenior pastorid jt. jutlustavad peamiselt positiivseid ja motiveerivaid sõnumeid. Moodsa armuõpetuse kantslites on kuulda peamiselt vaid: kuidas elada head elu, kuidas saavutada eesmärke, tervist, rikkust, heaolu, Jumala armastust, Jumala andestust jms. Nõustun Jumala sulasena, et neid teemasid on vaja, kuid UT käsib meil olla „targad Jumala majapidajad“ ning kuulutada terviklikku Piibli sõnumit Evangeeliumi teenistujad peavad seda tegema, et vabaneda veresüüst – „Sellepärast tunnistan ma teile tänasel päeval, et ma olen puhas kõikide verest; sest ma pole midagi teie eest salanud Jumala tahtest, et ma teile seda tervelt ei oleks kuulutanud. Apt.20, 26 – 27“ KOMMENTAAR. Kõik vajavad andestust, armastust ja tervist, (Jeesus tervendas kõik), selles, et saavutada heaolu, ei ole mingit vastuolu Jumala tahtega. Kristlus ei kutsu inimesi vaesuma, vaid vastupidi, kutsub üles teenima ja annetama. Kuid annetada saavad need, kellel seda on mida jagada  ja aidata saavad need, kes on terved, nii hingeliselt, vaimselt kui ka materiaalselt, kuidas kellegile Jumal annab. Seegi on Jumala arm.
8. Moodsa armuõpetuse liikumises on aina rohkem kuulda tunnistusi halvast viljast. Kõikjalt üle maailma on kuulda, et moodsa armuõpetuse kogudustes ei ole patt enam probleem. Mitte, et seda enam seal ei oleks vaid see ei olegi enam patt, kui selline! Patust elu elavad kristlased vabandavad seda karistamatuse tundega: arm katab kõik, me ei käi enam käsu juhtnööri järgi. KOMMENTAAR. Eestis ei ole kogudusi, kus võidakse tunnistada, et nad on nii veatud, et neil pole midagi juurde õppida, millesti meelt parandada või neil ei ole olnud patuga kokkupuudet. Küll aga esineb kogudusi, kus patt maha salatakse (varjatakse).
9. Moodne armuõpetus tühistab Jeesuse jüngri kutse tänases päevas, mis anti nii apostlitele, algkogudusele, kui laienes ka tulevastele põlvedele. Piiblis me näeme, et jüngriks olemise kutse on kuni Jeesuse tulekuni! Jeesuse sõnadest leiame Tema järgimise ka peale ülestõusmist (koguduse ajastu, esimesed kristlased) Mt.10,38 Jh.13,36 Jh.12,26 Jh.10,27 KOMMENTAAR. Jüngerlus on täna Eesti kogudustes oluline valdkond, mida peetakse oluliseks, eriti evangeelsetes kogudustes.
10. Moodsat armuõpetust praktiseerivates kogudustes on kadumas taevas –põrgu teema. Rõhk ei ole enam pääsemisele põrgust ja hukatusest vaid sellel, et inimene saaks parema elu juurde ja igal juhul taevasse, hukatusest ei ole enam juttu. Moodne armuõpetus ei salli enda kõrval teemasid nagu: meeleparandus ja pühitsus (mis on kristliku elu üheks vundamendiks, ilma selleta ei saagi Jumala juurde) 1.Te.4,3 He.12,14 KOMMENTAAR. Päästmiseks ei ole vajadust, kui ei ole põrgut. Eesti kristlikud kogudused on selles ühel meelel, et inimese hing vajab lunastust. Seega päästet ja armu.
11. Moodsas armuõpetuses on kadunud patutunnetuse mõiste. Inimesi tõmbab ja meelitab Jumala juurde vaid Jumala headus ja armastus. Nende loosungeid täidabki peamiselt armastus, arm ja headus. Jääb mulje, et need on AINUKESED Jumala omadused. Aga Jumala esimene olemuslik omadus on pühadus. Kuna nad hülgavad käsu, siis patutunnetust ei tekigi. Piibli järgi on käsk, mis annab märku patu suhtes Ro.3,20 “sest käsu kaudu tuleb patu tundmine.” Alles sellele järgneb Jumala headuse kutse, mis inimese meeleparanduse täielikuks teeb – toob Jumala juurde. KOMMENTAAR. Ilma armastuseta ei ole evangeeliumi sõnumit, ilma armastuseta paik on teadupärast vaid põrgu, ent Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus; puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, Pühas Vaimus, siiras armastuses. Jumal ise paneb armastuse kristlase südamesse, mis on esimene and, mida armust antakse kõigile, kes saavad päästetud. See teeb võimeliseks mõistma Jumala isikut, tema olemust, milleks on armastus ja pühadus.
12. Moodne armuõpetus on universalismi tunnustega – kord ja igavesti päästetud. Samuti on selle liikumise kaugem eesmärk päris jahmatav – uskudes, et kõik inimesed lõpuks päästetakse, kuna armastus võidab kõik. Ameerikas on näha mitmetes liikumisest (mis on selle õpetusega nakatunud) märke, et vaikselt on sisse imbunud mõtted, et Jumalani on mitu teed. Seda on väljendanud mitmed moodsa armu jutlustajad, kui neilt on küsitud suhtumisest islamisse (mis saab islamiusulistesse peale surma). KOMMENTAAR. Jumala pääste ja päästekindluses kahtlemine on vajalik vaid kristluse vastastele, millest ei ole kasu kellelegi. Jumala Poja ohver on universaalne ja kõigile päästeks, kes usuvad, nii juutidele kui kreeklastele sh meile (kõigile nn paganrahvastele). Kui sa oled päästetud, siis sa oled päästetud. Ja need, kes on päästetud (st taevas), neid ei viia uuesti kohtu alla, nö igaks juhuks, vaatame, kas sa oled ikka õige, et väärid taevast! Jumal ei umbusalda Kristust. Jumal ei kahetse ka oma armuande. Kui ta andis oma Poja, siis päästab ta kõik need, kes ta poja usus vastu võtsid ja veel võtavad. Milles ei ole põhjust kahelda.
13. Moodne armuõpetus on liberalismi tunnustega – see lahjendab pisihaaval Jumala Sõna ennast, eemaldades sealt lõpuks kõik, mis on kultuuriliselt solvav või tänasesse aega mittesobituv (näiteks mees on pere pea). Mitmed moodsa armu jutlustajad, on jäänud vastamisega jänni, kui neilt on küsitud EI ja JAH seisukohta probleemsete valdkondade suhtes (homoseksualism jm.). KOMMENTAAR. Pauluse nõue naiste osas on kahtlemata Pauluse isiklik seisukoht (huvide- ja võimukonflikt, mis tulenes kreeka ühiskonna (demokraatia)põhimõtete vastuolust juudi traditsioonidega), kristlastel ei ole kohustust kehtestada alluvus-suhteid, sest kõik on Jumala lapsed ja Isa ees võrdsed. Eriti siis täna, kui meil ei ole orjanduslik ühiskond, on mõistetav, et naine ei ole mehe alluv ega teenija, vaid vastupidi, mees suhtugu kõigise pereliikmetesse lugupidavalt ja ärgu arvaku endast kuidagi kõrgemaks või paremaks või tähtsamaks, kelle eest ta võtab vastutada Jumala ees. Sama eeskuju jättis meile Jeesus. Jeesus ei kiitnud Martat, vaid tõi eeskujuks Maarja. Jeesus ei sundinud naisi mehele alluma, vaid õpetas meest naise eest hoolitsema.
Moodne armuõpetus on ohtlik väljakutse lihtsale ja Piibellikule evangeelsele armuõpetusele, mida leiame Jeesuse sõnadest ning Uue Testamendi kirjadest! KOMMENTAAR. Pigem võib väita, et kirjutise autor ei ole selgelt välja toonud, milles seisneb “moodsa armuõpetuse” kahjulikkus või vastuolu VT käsuseaduse või UT armuõpetusega.
2.Ko.7,1 “Et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastagem endid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täielikuks oma pühitsus Jumala kartuses.”
2.Jh.1,6 “Ja see on armastus, et me käime Tema käskude järgi.” KOMMENTAAR. Võimalik et siin mõeldakse seda, et kristlane peaks täitma käsku, kuna see on armastus. Ent Moosese seadus ei ole armastus. Paulus selgitab seda ka roomlastele ja võime lugeda lisaks evangeeliumist, et Jumala armastus sai ilmsiks/avalikuks alles tema Poja kaudu.
Mõned usuvad, et see on salakavalalt pakendatud HUMANISM – inimesekeskne liberaalne õpetus. On Jumala prohveteid, kes väidavad, et Jumal on neile näidanud, et sellest liikumisest ja nähtusest on meile ette kuulutanud vend Juuda Ju.1,3-4 KOMMENTAAR. Humanism on tõepoolest piibliga vastuolus, kuna selles ei ole kohta Jumalal.
Meenub palju aastaid tagasi, kui veebis nägin paari jutlust ja jutlustajat. Millegipärast oli sees Püha Vaimu hoiatus ja punane tuli. Mitte, et mulle ei oleks meeldinud nende “nägu või tegu” vaid midagi nende kuulutuses äratas vaimulikku vastuseisu. Püüdsin mõnda jutlust ja õpetusartiklit lugedes aru saada, millest see tingitud on. Aastaid hiljem, kui õppisin vaime ära tundma ja ilmutustele tõlgendusi saama, sain aru, et tegemist oli vaimude eristamise anni avaldumisega. Sedapuhku olid need paar jutlustajat just hüperarmu tuntud levitajad, sellest sain alles hiljem teada! Vaim teab kõik asjad! KOMMENTAAR. Kui on tõesti olemas “moodne armuõpetus” (mis antud artiklist selgelt välja ei tulegi), siis mitte vähem ohtlik ja kahjulik kristlusele on tänapäeva neovariser või neovariserlus, uus variserid, kes koormavad kristlasi põhjendamatult käskudega, juhivad armust eemale (vt kiri efeslastele) ja püüavad allutada ja manipuleerida, eriti noori usklike. Kuid kristlane, tundes ära Jumala armu, on innukas tegema head Jumala abiga, mis on samuti Jumala töö tema sees kui and.
Lisan sellele postitusele paar kirjakohta ja palun kõigil tõsiselt järele mõelda. Kellel on Minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes Mind armastab; kes aga Mind armastab, seda armastab Minu Isa ja Mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada!" Jh.14,21 Jeesus vastas ning ütles temale: "Kui keegi Mind armastab, küll ta peab Minu sõna, ja Minu Isa armastab teda, ja Me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kes Mind ei armasta, see ei pea Minu sõnu; ja sõna, mida te kuulete, ei ole Minu, vaid on Isa sõna, Kes Mind on läkitanud. Jh.14, 23 – 24 Õndsad need, kes oma Tema käsusõnade järele teevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ja väravaist linna sisse minna! Ilm.22,14 Õnnistuse sooviga ja teades, et käsk viib patu tundmisele aga arm Kristuse tundmisele ja Tema korralduste järgimine pühitsusse ja igavesse ellu.

KOMMENTAAR. Kahtlemata tuleb kõik läbi katsuda. Kuid veel enam kallutatud või põhjendamata avaldused. Hingevaenlane kiusas kõrbes Jeesust, ilma tarkuseta, tsiteeris küll sõna, ent konteksti moonutades, manipuleerides või rõhuasetust muutes.   
Soovides armu ja rahu, puhast, kristlikku usuteed.