neljapäev, 10. mai 2012

Eksistentsiaalne küsimus

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ARVAMUS KOOSELUSEADUSE VÄLJATÖÖTAMISE KÜSIMUSES

Kirikute Nõukogu peab kõlbelise elu küsimustes kõrgeimaks autoriteettekstiks Piiblis väljendatud seisukohti. Sellest lähtuvalt on Eesti Kirikute Nõukogu kiitnud 2008. aastal heaks ühtse seisukoha abielu, perekonna ja inimese seksuaalsuse teemadel (http://ekn.ee/lakitus.php?id=1). Kirikute Nõukogu arvamus mitteabielulise kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni suhtes tugineb nimetatud dokumendile.

Loomispäraselt on mehe ja naise vahelisse abielusuhtesse kätketud jumalik õnnistus ja inimlik õnnelikkus. Abielu pakub mitteabielulisest kooselust suuremat kindlustunnet, seda eriti laste saamisel ja kasvatamisel. Turvatunne ei sõltu ainuüksi majanduslikust kaitstusest, vaid ka veendumusest, et elatakse püsisuhtes ja ollakse pikemas perspektiivis kindlad nii omaenese isiklikus kui ka ühiselt otsustatud kooselu identiteedis. Abielluastumine on märgilise tähendusega sõnum mõlema osapoole teadlikust valikust, vastutusevõtmisest,  pühendumisest ja teineteisele truudusetõotuse andmisest. Ka rahvusvahelised gallupid näitavad, et abielus elavate paaride rahulolu ja vaimne tervis on palju kõrgem ning loob suuresti rohkem sotsiaalset ja isegi materiaalset kapitali kui vaba kooselu paaridel (vt nt Ameerika Sotsioloogide Ühenduse uurimus Explaining Differences in Mental Health between Married and Cohabiting Individuals).

Mitteabielulistes kooseludes seevastu võib ühe või mõlema osapoole lõpunimineva kooselutahte ebapiisavus või puudumine mõjutada abielu sõlmimist/sõlmimata jätmist ja/või ka teiste õiguslike regulatsioonide tagamist või mittetagamist. Tahes-tahtmatult asetab see nõrgema osapoole ning järeltulijad haavatavasse olukorda.

Vaatamata asjaolule, et Eestis on ka täna õiguslikud võimalused mitteabieluliste kooselupartnerite õiguste tagamiseks, ei ole kooselus elavate paaride hulgas piisavalt teadlikku valmisolekut seesuguste võimaluste kasutamiseks.

Eelnevat silmas pidades peame elu kandvatest väärtustest lähtuvalt oluliseks niisuguseid ühiskondlikke arengusuundi, kus abielu kui mehe ja naise vahelise vastastikuse sügavaima pühendumise mõiste ei hägustuks. Olemuslikult ei saa abielu kui mehe ja naise liidu elulist kehastust võrrelda ega võrdsustada ühegi teise kooselu vormiga. Seepärast ei toeta Eesti Kirikute Nõukogu mitteabieluliste kooseluvormide abielusarnast registreerimist.

EKN on teadlik, et loomisel olev kooseluseadus on sooneutraalne ning hõlmab mitteabielulist kooselu ja selle õiguslikku regulatsiooni, andes ühtlasi võimaluse ka samasooliste isikute  kooselu riiklikuks seadustamiseks.

Soo – kas siis mees- või naissoo – kvaliteet on peaasjalikult seotud inimese personaalsuse ehk tema isikulise olemasoluga: „Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.” Loomispärane inimelu määratlus meesinimeseks ja naisinimeseks ületab inimolemise bioloogilise mõõtme. See on ontoloogiline kategooria. Nii ei ole ka homoseksuaalsus pelgalt moraali või juriidika küsimus. See on sõna otseses mõttes eksistentsiaalne küsimus ehk teisisõnu inimolemise kui niisuguse määratlemise küsimus. Inimese tahe ei saa muuta kahesooliseks loodud inimmaailma jumalikku määratlust.

Kirikute Nõukogu leiab, et homoseksuaalne eluviis on Kõigekõrgema palge ees patt selle mis tahes vormis. Pattu ega pahesid ei saa aga õigustada ega õiguslikult aktsepteerida. Nii taunib EKN ka mitteabielulise kooselu võimaliku õigusliku regulatsiooni kaudu ühiskonnas levivat homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist. Samas ei nõustu EKN end homoseksuaalidena määratlenud inimeste eristamisega selleks, et neid põlgusega kohelda, häbimärgistada või mingil muul moel diskrimineerida. Kõigile inimestele kuulub nii jumalik armastusväärsus kui inimlik väärikus.

Toetudes eelpool väljendatud kristlikule inimesekäsitusele ja EKN liikmeskirikute ühtsele seisukohale soovitab EKN jääda arutluse all olevas seadusandluse muutmise küsimuses traditsioonilise peremudeli juurde, mis kaitseb lapsi ning tagab nendele isa ja ema poolse hoole ja kasvatuse. Sellist mõtteviisi kaitseb ka Eesti Vabariigi Põhiseadus, mille § 27 kohaselt perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest ning seadus sätestab vanemate ja laste kaitse. Laste kaitsest lähtudes väärtustab enim traditsioonilist ja tervet perekonda ka ÜRO lapse õiguste konventsioon.

Eesti Kirikute Nõukogu, ühendades 8 kirikut ja 2 koguduste liitu 433 koguduse ning enam kui 400 tuhande liikmega palub Justiitsministeeriumil jääda kehtiva Perekonnaseaduse aluspõhimõtete juurde. Teiste kooselu vormide korral saab kasutada olemasolevaid seadusi, neid vajaduse korral muutes ja täiendades.

kolmapäev, 9. mai 2012

Kui vaja on, siis anname teid veel kord

Kui peaks puhkema sõda, siis venelane laseb eestlase maha või küüditab ilma pikema jututa, rääkigu meie valitus mida tahes. Veri on paksem kui vesi.

Ja kui venelasel tuleb valida, kas jääda Eestile lojaalseks, siis ka kõige sõbralikum venelane on tegelikult meie potentsiaalne vaenlane ja väga tõenäoliselt laseb eestlase maha. Sest venelane peab otsustama, aga tal ei ole valikut. Ja karta on, et see otsus on "Vajuta päästikule!"

Eestlastel ei ole vaja olla naiivsed, vaid vaadata tõele näkku. Tuha all põleb tuli ja see pole kunagi kustunud. Venelane on pidanud eestlast oma vaenlaseks läbi aegade ja see ei muuda mistahes mainekujundus ega propaganda ega isegi mitte eestis sündimine või integreerimine. Kui eestlased jooksid üle Eesti poolele, et sõdida punaterrori vastu, siis jooksevad üle ka venelased, et sõdida koos oma rahvuskaaslastega. Ei ole mingit alust arvata, et see venelane hakkab sõdima venelase vastu Eesti riigi eest.

Kuidas suhtuda venelasse, kui need levitavad aga avalikult ähvardusi: "1938.a me andsime müüa Tsehhoslovakkia. 1939.a me andsime müüa Poola. 1940.a me andsime müüa Baltimaad. Kui vaja on, siis anname teid veel kord ja pärast kirjutame ajaloo uuesti ümber!"? See "teid" tähendab eestlasi.

Pildil: Kui vaja on, siis anname teid veel kord ja pärast kirjutame ajaloo uuesti ümber!

Venelane eelistab äri või asju ajada venelastega ja vene keeles. Mingit sõprust naabrite vahel pole kunagi olnud, ei olnud nõuka ajal "rahvaste sõprust", ega ole ka praegu. Vaadake enda ümber, siis te näete, et kui põlastusväärselt venelased suhtuvad meie riiki, eestlastesse ja meie seadustesse neid rikkudes süstemaatiliselt. Eriti paistab see silma liikluses! Venelased eiravad liikluseeskirju süstemaatiliselt. Rikuvad avalikku korda. Aga kui te neid korrale kutsute, teete neile märkuse, siis sellega seate ohtu oma tervise. Hea on, kui pääsete terve nahaga. Kui eestlane hakkab vaidlema ja pidama sõnasõda, siis venelane laseb lihtsalt käed käiku. See ei ole erand, vaid pigem rahvuslik eripära.

Pronksõduri juures üles riputatud loosungid ei hirmuta loomulikult mitte kedagi, vähemalt mitte kainelt mõtlevat eestlast. Aga kui tekib relvakonflikt, siis eestlasel mingit armu loota ei ole. Venelane vihkab eestlast ja teeb kõik selleks, et eestlane anastada, "anda müüa," nagu sellel fotol kirjas on. Seda võib olla valus vaadata eestlastel, eriti meie valitsusel, aga vaadake tõele näkku! See on meie reaalne elu tänases Eestis ja olukord, mille keskel me peame edasi elama ja kui vaja, siis arvestame sellega, et venelane jääb venelaseks ning suhtub meisse kui vaenlane, keda tuleb ära anda.